Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ezer Boglárka (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Ezer Boglárka online szolgáltatási oldalon (http://ezerboglarka.hu, a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján keresztül létrejött jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a fenti weboldalról.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Ezer Boglárka egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 7150 Bonyhád, Dózsa György u. 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ezerbogi@gmail.com
Nyilvántartási száma: 50780800
Adószáma: 67800292-1-37
Tevékenységi köre: 7420’08 Fényképészet (Főtevékenység)
Telefon: +36 70 947 5732

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. A jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF kizárólag a hatálybalépése után létrejött szolgáltatási jogviszonyokra terjed ki.

5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

6. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

II. Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (pl. partnerek) töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkoznak.

5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes, ezért a hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból eredő károkért való felelősséget kizárja.

7. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

8. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

 

III. Szerzői Jogok

1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2. Miután a weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az azon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 

IV. Panaszkezelés

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

V. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

5. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: ezerbogi@gmail.com

 

VI. Szerződés létrejötte és hatálya

1. A Felek közötti szerződés létrejöttének feltétele a Felhasználó részéről előzetes nyilatkozat aláírása (1. számú melléklet).

2. A Felhasználó az 1. pont szerinti nyilatkozat aláírása esetében az általa megadott elektronikus levélcímre a Szolgáltató által megküldött elektronikus elérés útján tudja a kívánt terméket megrendelni.

3. A Felek között a szolgáltatási szerződés a szolgáltatás Felhasználó általi megrendelésével jön létre.

4. A Megrendelés elküldése előtt a Felhasználó köteles nyilatkozni az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

5. A Szolgáltató a megrendelés teljesítését 30 napos határidővel vállalja.

 

VII. A Felek jogai és kötelezettségei

1. Felhasználó a weboldalon történő megrendelés esetében a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások díja minden esetben az elkészült termék átadásakor – azzal egyidejűleg – fizetendő.

2. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az készpénzben a Szolgáltatónak vagy megbízottjának átadásra kerül.

3. A Felhasználó a termék átvételének napjától számított tizennégy napos határidővel jogosult a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Bonyhád, 2023. 10. 18.

 

Ezer Boglárka egyéni vállalkozó
Szolgáltató

Ezer Boglárka

Fotós

Hiszem, hogy az a fajta rajongás, amit a fotózás, de leginkább a kis modelleim iránt érzek, megjelennek a fotóimon és így alkotnak életre szóló emléket szereplőik számára.  Szeretettel várlak!