Adatkezelési Tájékoztató

1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ezer Boglárka egyéni vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekről (a továbbiakban Tájékoztató).

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja (továbbiakban: „InfoTv.”).
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


2. Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„érintett”: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.


„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.3. Adatkezelő:


Név: Ezer Boglárka egyéni vállalkozó
Székhely: 7150 Bonyhád, Dózsa György u. 8.
Telefon: +36 70 947 5732
E-mail: ezerbogi@gmail.com

4. Adatfeldolgozók


A Vállalkozó a kötelezettségei teljesítésének biztosítása céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozást végző személyek:

Név: Rausch Renáta
Cím: 7150 Bonyhád Deák F. u. 78.
Adószám: 68043205-1-37
(könyvelési feladatok)

 

5. Általános rendelkezések

5.1. Személyes adatok kezelése

A Vállalkozó a megadott személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Hacsak jogszabály másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó azok törlését nem kéri.

A Vállalkozó bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. esetén – az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett adatait. A Vállalkozó, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Vállalkozó nem tehető felelőssé.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Vállalkozó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.2. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

– Amennyiben a Vállalkozó hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, meg kell kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
– A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
– A hozzájárulás visszavonása elektronikus levél formájában is kérhető.
– Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.3. Az érintett jogainak elősegítése

A Vállalkozó valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozótól kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, a Vállalkozó pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Vállalkozó minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Vállalkozó tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
(hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

5.4. Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Vállalkozó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

 

6.1. Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

6.2. Külföldre történő adattovábbításra nem kerül sor.

 

6.3. Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c.) pont
A kezelt személyes adatok: az érintett és gyermeke neve, anyja neve, címe, személyi igazolványának száma és bankszámlaszáma.
Az adatkezelés módja: papír alapon és részben automatizált módon, elektronikusan.


b.) A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése:
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
A kezelt adatok: a szolgáltatás igénybe vevője arcképét is tartalmazó fotódokumentáció.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan. Az adatkezelő jogosult az elkészült képeket saját választása szerint a weblapján illetve Facebook és Instagram-oldalán közzétenni.


c.) Kapcsolattartás:
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont.
A kezelt személyes adatok: az érintett neve, telefonszáma és e-mail címe.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.


d.) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
A kezelt személyes adatok: az érintett neve, anyja neve, címe, személyi igazolványának száma és bankszámlaszáma.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.


e.) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont.
A kezelt személyes adatok: az érintett neve, telefonszáma és e-mail címe.
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
• beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
• beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
• szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
• tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

 

6.4. Az adatkezelés időtartama:

• A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
• A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
• Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: mindaddig, amíg a szerződés teljesítésével kapcsolatosan igény érvényesíthető.

7. Az érintettek kérelmének előterjesztése, a Vállalkozó intézkedései

7.1. Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Vállalkozótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Vállalkozó levezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben illetve a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), tájékoztatást kérhetnek.


7.2. A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Vállalkozó akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.


7.3. A Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.


7.4. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.


7.5. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


7.6. Ha a Vállalkozó nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, úgy az érintettet panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


7.7. A Vállalkozó a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelemalapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Vállalkozót terheli.


7.8. Ha a Vállalkozónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


7.9. Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


7.10. Kártérítés és sérelemdíj: A Vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


7.11. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


7.12. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név és cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5;

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása


8.1. Jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok 2019. október 1. napjával lépnek hatályba. A Vállalkozó a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.


8.2. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Bonyhád, 2023. 10. 18.

 

Ezer Boglárka egyéni vállalkozó
Szolgáltató

 

Ezer Boglárka

Fotós

Hiszem, hogy az a fajta rajongás, amit a fotózás, de leginkább a kis modelleim iránt érzek, megjelennek a fotóimon és így alkotnak életre szóló emléket szereplőik számára.  Szeretettel várlak!